Menu Content/Inhalt
Start arrow Przystąpienie do SNELS arrow Przystąpienie do SNELS
Przystąpienie do SNELS Drukuj Email
06.03.2008.
Przystąpienie do SNELS

Zgodnie ze Statutem SNELS, jego członkiem może zostać osoba fizyczna obywatelstwa polskiego, zawodowo zajmująca się szkodami ubezpieczeniowymi, o odpowiednim poziomie kwalifikacji zawodowych i etyki, oraz działająca jako niezależny ekspert lub będąca pracownikiem firmy prowadzącej usługi niezależnych ekspertyz w zakresie szkód ubezpieczeniowych.
Przyjęcie kandydata w poczet członków dokonywane jest przez Walne Zgromadzenie na podstawie rekomendacji Zarządu, do którego kandydat zobowiązany jest skierować pisemny wniosek na karcie Deklaracji Członkowskiej , poparty rekomendacją członka SNELS.

Zgodnie z Regulaminem zasadniczą działalnością zawodową kandydata na członka SNELS musi być niezależne rzeczoznawstwo w zakresie likwidacji szkód i ryzyk ubezpieczeniowych. Musi on ponadto akceptować Statut SNELS, Zasady Etyki i Kodeks Postępowania oraz przepisy Regulaminu.

Kandydat ubiegający się o członkostwo w SNELS przesyła do Zarządu pocztą elektroniczną, faksem lub zwykłą pocztą:
a) wypełnioną deklarację,
b) życiorys zawodowy, oraz
c) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w kwocie 120,00 zł.
Członkowie Założyciele SNELS zwolnieni są z uzyskiwania rekomendacji innych członków.

Złożona deklaracja jest weryfikowana przez Zarząd i rozpatrywana przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Lista członków SNELS jest publikowana w internecie.

Opłatę wpisową oraz późniejsze składki należy wnosić na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód
ul. Jagielska 50d; 02-886 Warszawa
Numer konta: 28 1060 0076 0000 3200 0124 5681
w Banku BPH, Oddział w Warszawie
 
Deklarację członkowską wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Zarządu na adres pocztowy: Stowarzyszenie Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód, ul. Jagielska 50d; 02-886 Warszawa, faksem na numer: (0-22) 848 33 66, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@snels.pl.